Voor ouders

Wat wij doen

Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Bij Invivo Kids staat een kind- en jeugdteam klaar, bestaande uit een (GZ) psychologen en orthopedagogen. Op beide locaties is tevens een kind- en jeugdpsychiater aanwezig. Invivo Kids onderscheidt zich door behandelingen aan te bieden die zich richten op het leren omgaan met problemen in plaats van het fanatiek bestrijden van de problemen.

Diagnostiek

Om de juiste behandeling te bieden zal er, indien daar aanleiding voor is, verder diagnostisch onderzoek gedaan worden. Dat kan bij ons op de behandellocatie zijn maar ook op school, afhankelijk van het soort onderzoek. Na onderzoek kan het zijn dat er voldaan wordt aan een classificatie. Er wordt dan samen met u gekeken wat dit voor u en voor uw kind kan betekenen en of de classificatie uiteindelijk gesteld wordt.

Behandelingen

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Wij werken volgens plan en gaan actief met u en uw kind aan de slag. Wij kennen een alles-onder-één-dak-principe, wat betekent dat als u bijvoorbeeld ouderbegeleidingsgesprekken volgt en uw kind volgt therapie, dat u daarvoor niet naar verschillende instanties hoeft. Door het alles-onder-één-dak-principe houden we korte lijntjes wat resulteert in effectievere zorg met sneller resultaat.

Ouderbegeleiding

Ieder kind brengt bij zijn geboorte veranderingen teweeg in het leven van ouders, broers en zussen en in het gezin als geheel. Het kan zijn dat dit niet gemakkelijk verloopt. In de ouderbegeleiding kan stilgestaan worden bij de problemen die ouders daarin ervaren. Soms hebben ouders ook behoefte aan uitleg, zodat ze het gedrag en de interacties met hun kind beter begrijpen en situaties anders kunnen aanpakken. Onze hulp kan heel praktisch zijn: ouders kunnen in kleine stapjes leren hoe ze hun dagen anders kunnen indelen, grenzen kunnen stellen, elkaar kunnen steunen of hun kinderen kunnen helpen bij de dagelijkse verzorging. Wanneer er meer rust in het gezin komt en ouders zich beter toegerust voelen voor de opvoeding van hun kind, helpt dit het kind om zich verder te ontwikkelen. Ouderbegeleiding is altijd een onderdeel van de totale behandeling.

Resultaatgericht

De beste resultaten worden bereikt als de doelen en de verwachtingen bij alle betrokkenen in een behandeling helder zijn. Voor de behandeling maken wij met alle betrokkenen afspraken over vorm en inhoud. Deze afspraken worden vastgelegd in een vooraf opgesteld behandelplan. Heldere communicatie is de sleutel naar succes.

Kwaliteit

Invivo Kids is trots op de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, werken wij met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Onze aanpak, uniforme werkwijze en kwaliteitscontroles en ons elektronisch cliëntvolgsysteem maken het mogelijk om de procesgang van aanmelding tot ontslag strikt te volgen en, daar waar nodig, bij te sturen. De resultaten van de behandeling worden continu gemonitord. Invivo Kids werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid als (GZ-)psycholoog, orthopedagoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater en als zodanig zijn ingeschreven in het SKJ- of het BIG-register. De professionals zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties heeft voor verbetering. Dat horen wij graag van u, zodat we onze kwaliteit op peil kunnen houden. U kunt uw klachten of suggesties schriftelijk of per e-mail bij ons indienen: Invivo Kids, t.a.v. de Klachtencommissie Populierenlaan 595-597, 1185 SX Amstelveen of naar infokids@invivo.nl t.a.v. de Klachtencommissie. Ook als je inzage wilt in ons klachtenreglement kan je contact opnemen met de Klachtencommissie.

Rechten en plichten

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefent een van de ouders het gezag uit, maar ook een niet-ouder kan gezag over een kind hebben.

1 Indien beide ouders (of voogden)gezag hebben

Kinderen tot 12 jaar 
Beide ouders moeten toestemming geven
Ouders krijgen alle informatie, het kind krijgt duidelijke en heldere uitleg.
Indien één van beide ouders geen toestemming geeft, dan volgt geen onderzoek tenzij de zorg als noodzakelijk wordt beoordeeld. In dit geval kan er in overleg wel behandeling gestart worden.

Kinderen van 12 – 16 jaar 
Zowel kind als beide ouders moeten toestemming geven.
Indien ouders wel toestemming geven maar het kind niet: Dan geen onderzoek/behandeling.
Indien ouders geen toestemming geven maar het kind wel: Behandelaar kan beslissen om wel onderzoek/behandeling te doen in het belang van het kind,
zowel ouders als kind hebben recht op volledige informatie (dossier).
Indien één van beide ouders geen toestemming geeft: Er volgt geen onderzoek tenzij de zorg als noodzakelijk wordt beoordeeld. In dit geval kan er in overleg wel behandeling gestart worden.

Kinderen vanaf 16 jaar 
Vanaf 16 jaar heeft de jongere geen toestemming nodig van de ouders (behalve bij opname kliniek), de jongere moet zelf toestemming geven en heeft recht op volledige informatie. Daarnaast moet de jongere toestemming geven voor het verstrekken van informatie aan de ouders.